Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adres http://ms.behap.eu, zasady korzystania z tych usług oraz zasady ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z serwisu.
 2. Pojęcia użytw w serwisie:
  • Usługodawca - Firma BEHAP Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Bartoszyckiej 30, 11-100 Lidzbark Warmiński, o numerze NIP:7432026783 i numerze REGON 281606578, adres e-mail: biuro@behap.eu
  • Serwis - zwany także zamiennie jako ms.behap.eu - Strona internetowa dostępna pod adresem http://ms.behap.eu
  • Klient - Przedsiębiorca, który korzysta z serwisu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
  • Aplikacja - system informatyczny, udostępniany odpłatnie zgodnie z cennikiem udostępnionym w serwisie
 3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia w serwisie usług zwanych w dalszej części regulaminu usługą lub usługami
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany działania aplikacji w dowolnym czasie
 5. Okres próbny - okres, w którym Usługodawca umożliwia Klientowi przetestowanie aplikacji bez ponoszenia żadnych kosztów. Okres próbny wynosi 14 dni od dnia rejestracji klienta w serwisie.

Usługi świadczone klientowi w serwisie przez Usługodawcę

 1. Udostępnienie klientowi aplikacji umożliwiających wprowadzanie i przechowywanie danych, w szczególności takich jak:
  • dane obsługiwanych firm
  • dane pracowników obsługiwanych firm
  • rejestr zaswiadczeń wystawianych pracownikom obsługiwanych firm
  • rejestr faktur wystawianych firmom za usługi wykonane przez klienta
 2. Aktualizacja druków zaświadczeń BHP zgodnie z rozporządeniem Ministra Gospodarki i Pracy
 3. Archiwizacja oraz przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych wprowadzonych przez klienta

Płatności

 1. Za dostęp do aplikacji Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnej z podanych cennikiem
 2. Zmiana cennika jest ogłaszana na stronie i nie wymaga zmiany regulaminu
 3. Klient przed każdym zakupem dostępu do aplikacji jest informowany o kwocie jaka zostanie pobrana za dostęp do aplikacji
 4. Klient ma prawo do zmiany usługi na usługę o wyższej cenie w kazdej chwili
 5. W przypadku zmiany usługi na usługę o wyższej wartości, usługa zostaje uruchomiona od dnia wprowadzenia opłaty za usługę o wyższej wartości pomniejszoną o kwotę za niewykorzystany okreś usługi o niższej wartości
 6. Klient ma prawo do zmiany usługi na usługe o niższej wartości w dniu zakończenia bieżącego okresu abonamentowego
 7. Usługodawca po każdorazowym opłaceniu usługi wystawia fakturę VAT na dane podane przez klienta
 8. Faktury za usługi są wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej
 9. Klient ma dostęp do wystawionych faktur w dowolnym momencie w trakcie korzystania z serwisu

Zobowiązania Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością
 2. Usługodawca odpowiada względem Klienta w każdym przypadku maksymalnie do wysokości opłaty abonamentowej wniesionej przez klienta
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  • trwałej lub tymczasowej niemożliwości świadczenia z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności awarii sprzętu niezbędnego do świadzenia usługi
  • trwałej lub tymczasowej niemożliwości świadczenia z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których usługa jest świadczona
  • Skutków korzystania z usługi w sposób nieprawidłowy
  • Skutków udostępnienia dostępu do aplikacji osobom trzecim
  • Skutków nieprawidłowego korzystania z witryny przez osoby trzecie

Zobowiązania Klienta

 1. Klient zobowiązuje sie do korzystania z usługi w sposób do tego przeznaczony
 2. Klient zobowiązuje się do nieudostępniania dostępu do seriwsu osobom trzecim
 3. Klient zobowiązuje się do natychmiastowego przekazania Usługodawcy informacji o nieprawidłowym działaniu serwisu lub przypadku łamania regulaminu na adres info@webcoder.pl lub telefonicznie na numer +48 513 127 064

Dane użytkownika

 1. Wszelkie dane wprowadzone przez uzytkownika stanowią jego własność
 2. Usługodawca zobowiązuje sie zabezpieczyć najlepiej jak potrafi wszystkie dane użytkownika przed dostępem osob niepowołanych
 3. Uslugodawca zobowiązuje sie nie przekazywac żadnych danych użytkownika osobom trzecim
 4. Usługodawca zabezpiecza dane przed utratą poprzez dokonywanie codziennej kopii bezpieczeństwa
 5. W przypadku awarii sprzętu i utraty danych Usługodawca zobowiązuje się do odzyskania danych z najnowszej zachowanej kopii bezpieczeństwa

Reklamacje

 1. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres info@webcoder.pl
 2. Reklamacjom podlegają zakupione usługi wynikające z niezgodności towaru z zamówieniem
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty dostarczenia zgłoszenia reklamacyjnego

Rezygnacja z usługi

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z usługi i zwrotu poniesionych kosztów w ciągu 14 dni od dnia zakupienia usługi
 2. Środki zostaną zwrócone natychmiast po spełnieniu poniższych warunków:
  • zwróceniu przez klienta oryginalnych zaświadczeń wystawionych przez system
  • potwierdzeniu przez klienta otrzymania faktury korygującej
 3. Zaświadczenia ukończenia szkolenia BHP, zwrócone przez klienta zostaną anulowane przez Usługodawcę a odbyte szkolenia zostaną uznane za nieważne.

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji zobowiązany jest do zapoznania się z regulamine udostępnianym bezpłatnie w serwisie
 2. Każdy Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób zgodny z powyższym regulaminem
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w kazdej chwili. O zmianie regulaminu Usługodawca powiadomi Klienta przed zalogowaniem sie Klienta do aplikacji. W przypadku niezaakceptowania zmiany regulaminu w odpowiednim czasie, Usługodawca zablokuje Klientowi dostęp do serwisu oraz zwróci Klientowi kwote proporcjonalną do okresu niewykorzystanego dostępu do serwisu.